За категоріями
Четвер, 17 травня 2018 08:49

Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Автор

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

3.

Закони України

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" (р. ІІІ ст.23);

Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 19.05.2011р. № 3392-VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 53 Додатку до Закону);

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанова КМУ від від 2.09.2015 р. № 667 «Про затвердження Положення про Державну

 службу України з питань безпечності харчових

 продуктів та захисту споживачів»

Розпорядження КМУ від 26.10.2011р. №1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління» ;

Розпорядження КМУ від 6.04.2016 р. № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005р. № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» , зареєстрований в Мін`юсті України 20.05.2005р. №552/10832  

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України від 24.02.1994р. №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», від 19.05.2011р. №3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання Санітарного паспорта на роботи з джерелами іонізуючого випромінювання :

 Заява до Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області на отримання адміністративної послуги Звіт про відповідність вимогам санітарного  законодавства (для підприємств I та II категорій), а також такі документи:      1) Про відповідність приміщень, призначених  для  роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил: акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;  акт приймання нових чи реконструйованих підприємств; акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому  числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції,     спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами).   2) Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:     технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;       метрологічні свідоцтва на апаратуру;     акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на   момент одержання санітарного паспорта;  договір на технічне обслуговування* чи   документи, що підтверджують можливість  самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.   3) Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність  медичних протипоказань у персоналу для
роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.     4) Положення про підприємство (підрозділи   підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У  Положенні визначаються завдання підприємства,  подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.      5) Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).       6) Договір підприємства із спецкомбінатом на   збір і захоронення радіоактивних відходів.     7) Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.       8) Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для  забезпечення протирадіаційного захисту персоналу  і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:    інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;   положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна  за радіаційну безпеку в установі;   накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел,  передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю,  про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із  джерелами іонізуючих випромінювань;   контрольні рівні радіаційної безпеки;   копії документів, що підтверджують рівень знань  персоналом норм і правил з радіаційної безпеки,  необхідний для роботи з джерелами;   копії протоколів  перевірки знань персоналу  «Інструкцій  з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами  іонізуючих випромінювань»;     плани аварійних заходів.  9) Документ про внесення плати за видачу дозволу.--------------- * Технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право на  проведення відповідної діяльності (технічне
обслуговування радіонуклідних приладів,  перевірка  герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо).  Технічне обслуговування переносних     рентгенівських дефектоскопів проводиться    персоналом, що має групу з електробезпеки не менше 4. Випробування високовольтного обладнання може проводити тільки спеціалізована лабораторія.

Для одержання Санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету та проведення рентгенологічних процедур :

1) копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський   апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті; 2) акт комісії прийняття рентгенівського   кабінету в експлуатацію; 3) технічний  паспорт рентгенівського кабінету,  форма якого наведена у додатку 2 до цих Правил, та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;  4) акти перевірки ефективності вентиляції (за  наявності вентиляційних систем);  5) акти випробовувань пристрою захисного  заземлення з зазначенням величини опору    розтікання струму основних заземлювачів, акти  перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи   вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів; 6) контрольно-технічний журнал на  рентгенівський апарат; 7)  протокол дозиметричного контролю засобів   захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних  приміщеннях і на прилеглих територіях; 8) протокол  випробування  засобів індивідуального захисту та захисних   пристроїв   апаратів   на   відповідність    свинцевому
еквіваленту;     9) інструкції  з  радіаційної  безпеки   та   запобігання   і ліквідації радіаційних аварій;     10) наказ про віднесення осіб,  які  працюють,  до  персоналу категорії А;     11) наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки;     12) висновки  медичної  комісії  про проходження  персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;     13)  наказ  про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;     14) журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;     15) журнали  реєстрації  інструктажу  з  радіаційної  безпеки персоналу категорії А.      16) Документ про внесення плати за видачу дозволу.
 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або за дорученням

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно (плата надходить до загального фонду державного  бюджету).

 

У разі платності:

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України від 24.02.1994р. №4004-ХІІ. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 35)

Постанова КМУ від 27.08.2003р. №1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» (п. 238)

Розпорядження КМУ від 26.10.2011р. № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40,89грн. (без ПДВ) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету

 

11.3.

Розрахунковий рахунок

для внесення плати

 Згідно додатку ( перелік рахунків державного або відповідного місцевого бюджету по Хмельницькій області)

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів 

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (Санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб`єктом звернення, або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг,  в якому здійснюється обслуговування суб`єкта звернення.

 

16.

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства

 
           
Прочитано 615 разів